SPEERPUNTEN

 

1.             Veiligheid

    Inbraken gedaald, maar in bedrijfsgebouwen nog zorgelijk

    Buurtpreventieteams, vrijwilligers. Trots op meer financiële

    middelen nodig. 

2.             Bedrijventerreinen

     Aandacht vertrekkende bedrijven

     Flexibelere invulling t.a.v. kavel groottes en of prijs van randweg

     naar rondweg 

3.             Wegen

            Achterstallig onderhoud 

            Van niveau matig naar niveau GOED

4.            MKB-bedrijven en ZZP’ers

              Goed ondernemersklimaat nodig.  

            Evenals meedenkende gemeente.

Ontwikkelingen Molenstraat / zebrapad Molenstraat en

Prinsenstraat

5.             Tuinbouw

              200ha Aardbeien / boomkwekerijen / Treeport  

            Ontwikkelingsmogelijkheden


 6.        Vrijkomende agrarische bebouwing

              Denken graag mee  

            Blijf dicht bij huis


 7.     Invulling transitie veehouderij

            Ondernemers in moeilijkheden 

            Lobbyen aanpassing regelgeving


 8.      Fietspad Aa of Weerijs door/langs EVZ's

            Gronden uit landbouw genomen  

            Doel: ontwikkeling flora en fauna 

            Nu fietspad erdoor heen? Onbegrijpelijk .Eerst belabberde staat

            oude fietspaden opknappen

9.  Onderwijs         

            IKC Rijsbergen 

            Onderzoek huisvesting Zundert / Klein-Zundert 

            Onrust onder ouders, dus snelle start gewenst.

  In alle 5 kernen onderwijshuisvesting ten behoud van

      leefbaarheid.


 10.       Sociaal domein

            WMO eindcijfer 6.7 naar 8+  

            Gelijke monniken gelijke kappen 

11.     Sport

             Sportvisie duurt lang 

             Bezuinigingen geen doel op zich 

          Gaat ten koste van deelnemers 

 

12.       ROS tv/Os West Brabant

            Onze keuze gemaakt 

 

13.          Burgerparticipatie

            Geen uitgebreide plannen / rapporten maken  

            Vervroegd praten met inwoner 

 

14.        Afval en milieu

                        Inwoners blij met afvalinzameling 

                        Samenwerken Breda voor ONPL onnodig   

                        Koester wat je hebt 

 

15.         Verbonden partijen

                        Buikpijn constant overschrijdingen budgetten. 

                        Ondanks deelname veiligheidsregio:  

                        Nog steeds geen goed dekkingsplan ambulance  

                        Wernhout / Achtmaal  

 

16.           Regie gemeente

                        Aandacht meedenkende ambtenaar  

                       

INLEIDING
Geachte voorzitter, collega raadsleden, leden college, en beste toehoorders hier in de zaal en thuis.
Kent u Overheid 2.0? Het is een overheid die samenwerkt met haar burgers en maatschappelijke
organisaties betrekt bij het maken en uitvoeren van beleid. Overheid 2.0 zet ook het lokale bedrijfsleven,
waar veel talent schuilt, in voor het algemeen belang.
Overheid 2.0 is niet langer een overheid die alleen verantwoordelijk is voor het welzijn van haar burgers,
maar een overheid die vooral sturend en regisserend bezig is en het beleid ‘produceert’ met burgers,
vrijwilligers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. Dit past perfect bij de
functie van regiegemeente welke wij willen zijn.
Iedereen heeft de mond vol van People, Planet, Profit. Ondernemend Platteland gaat voor PEOPLE!
Er is nog steeds te weinig vertrouwen in onze burgers. Overheden bedenken steeds meer regels die
onnodig zijn. Wij roepen op om te geloven in de kracht vd burger!
Dus kortweg denk overheid 2.0 Dus overheid op menselijke schaal en maat.
BESTUUR
Bij het college is er nog steeds een sterke neiging om onze burgers weinig zeggenschap te geven in de
politiek en het bestuur. Echter wij zijn dienaars van onze inwoners en niet andersom.
De zorgen van onze burgers zijn ook onze zorgen als raadslid. We hebben geen beleidsinformatie nodig
om ons te kunnen inleven in onze burgers, want wij zijn zelf ook burgers.
De belangen van onze inwoners moeten voorop staan.
We benadrukken nogmaals dat bestuur en organisatie slechts dienend daaraan zijn!
Wij moeten meer economisch gaan denken wat verder gaat dan het creëren of volbouwen van onze
eigen bedrijventerreinen en ons afvragen hoe de lokale economie kan bijdragen aan onze plaatselijke
welvaart. Er moet meer waardering komen voor ons plaatselijk bedrijfsleven. Want een groot deel van de
economie IS lokaal. Ondernemers willen ook graag een betere wereld, dat is uiteindelijk ook in hun eigen
belang. Onze ondernemers mopperen nu nog te vaak op onze gemeente over de bureaucratie waar ze
tegenaan lopen. Wij willen hier een omslag in zien. Wat Ondernemend Platteland betreft moet er ook
meer transparantie komen in wat wij als gemeente doen en laten!
VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE
Veiligheid en openbare orde zijn heel belangrijk. Wij noemen hierbij de nog steeds onopgeloste
overvallen en de impact dat dit heeft op de slachtoffers en zijn omgeving. Gelukkig is er nu gestart met
buurtpreventie, wat een goede zaak is, maar dit moet in heel de gemeente uitgerold worden.
Dit kan met beperkte financiële middelen, het hoeft niet helemaal opgetuigd te zijn!
De handhaving Fort Oranje blijft onze gemeente helaas zeer veel geld en energie kosten en op Parc
Patersven wordt momenteel handhavend op getreden. Wij spreken de wens uit dat er met de menselijke
maat gemeten wordt en er humaan opgetreden zal worden.
Deelname aan de veiligheidsregio heeft er niet voor gezorgd dat we een goed dekkingsplan hebben voor
brandweer en ziekenwagen. Opkomsttijden worden nog steeds, vooral in het buitengebied van Achtmaal
en Wernhout, fors overschreden. Wij benadrukken nogmaals het belang en verzoeken onze
burgemeester dringend om hier eindelijk eens werk van te maken.
ONTWIKKELING OPENBARE RUIMTE
Er wordt nog te weinig met onze ondernemers meegedacht. Grote onderzoeken en verslagen eisen wij
van onze burgers bij een nieuwe ontwikkeling. Ondernemend Platteland zou graag zien dat er nu
eindelijk eens met de ondernemers meegedacht wordt om zo de economie op gang te houden.
Jammer genoeg blijkt er geen reserves/geld meer te zijn voor economische aangelegenheden. Dat
vinden wij een pijnlijke zaak en het sluit helaas naadloos aan met wat we lazen in de Zundertse bode.
Namelijk dat onze gemeente niet MKB vriendelijk is en gezakt is naar de 60e plaats.
Want Ondernemend Platteland krijgt steeds meer signalen dat onze gemeente NIET blij lijkt te zijn met
ondernemers. Het wordt ze niet gemakkelijk gemaakt.
We maken als overheid veel te veel regels die we dan zelf soms niet uit kunnen leggen. Het feit dat er
kennis ingehuurd moet worden om de eigen opgestelde wetten uit te leggen is voor Ondernemend
Platteland niet acceptabel. Men mag toch verwachten van gemeentelijke overheden dat ze zaken reëel
en werkbaar maken.
Dus vrijheid waar het kan, regels waar noodzakelijk en uitvoerbaar, kortom overheid 2.0
3
Helaas is het onderhoud van onze wegen terecht gekomen in een ‘lager dan basis’ onderhoud.
Ondernemend Platteland kan zich hier niet in vinden! Uitstellen van onderhoudswerkzaamheden zorgt
er voor dat er later veel meer geïnvesteerd moet worden om het niveau terug op peil te krijgen.
De oversteekplaats bij Stuivezand is nog steeds niet aangepast en is nog steeds een gevaarlijke
oversteekplaats tot ergernis van onze burgers.
Deze veiligheid is ver af van het basisniveau wat we met zijn allen toch nastreven.
Wij willen ons in blijven zetten om een snelle realisatie van de randweg mogelijk te maken.
Op pag. 20 lezen we dat er weer nieuw beleid vastgesteld gaat worden betreffende vaste afstanden Wet
geurhinder en veehouderij. Is onzinnig en onnodig, het jaagt gemeente en onze ondernemers op hoge
kosten. Er in een Europees geurbeleid welke iedere gemeente moet volgen. (Odeur normen)
Lijkt wederom op veehouderij pesten! Waarom lokaal beleid maken als er al streng overheidsbeleid is?
Speciale aandacht wil Ondernemend Platteland ook voor de bouw van starterwoningen en
zelfbouwers, deze groep wordt immers het hardst getroffen op de woningmarkt.
Is het vreemd dat steeds meer jongeren hun toevlucht zoeken in buurgemeenten of op vakantieparken?
We zijn wel blij met de mogelijkheid dat onze starters weer een starterslening aan te kunnen vragen.
Ook de buurtbus die is gaan rijden tussen Zundert en Etten-Leur is een positief signaal hoe we door slim
met vrijwilligers samen te werken iets op touw kunnen zetten.
Wederom het begrip overheid 2.0 uitgewerkt.
Feit dat onze Belgische buurgemeente Essen een wethouder heeft met de portefeuille landbouw en
Zundert met al zijn agrarische activiteiten die niet heeft zegt iets over het bestuur van onze gemeente.
Een wethouder cultuur hebben we immers wel, dus concluderen wij dat het college cultuur uitermate
belangrijk vindt en landbouw ondergeschikt. Is onze gemeente dan VOOR of TEGEN landbouw?
MAATSCHAPPIJ
Ondernemend Platteland vindt dat nieuwbouw van het IKC in Rijsbergen noodzakelijk is om in de
toekomst goed onderwijs te kunnen bieden aan de Rijsbergse kinderen.
Ook voor een grondige renovatie van de gymzaal in Wernhout willen wij ons blijven inzetten.
MFA Achtmaal komt nu een beetje dichterbij. De school is ondertussen verhuisd naar de units en de
oude school is gesloopt. Ondernemend Platteland hoopt dat de wethouder de deadline halen zal en de
huurlasten voor de verenigingen zoals afgesproken binnen de perken zullen blijven.
Tegelijkertijd beseffen wij dat Gilde Sint Cornelius, opgericht in 1950, nog steeds in de kou staat en aan
het lijntje gehouden wordt. Vorig jaar hebben we dit ook al opgemerkt, echter er is nog steeds geen
oplossing. We verzoeken de wethouder hier dringend om hier nu eens werk van te maken.
De aanbestedingswet die per 1 april ingegaan is kan ons als gemeente veel geld kosten.
Wij weten dat de gemeente Katwijk de richtbedragen voor enkelvoudige onderhands aanbestedingen
verhoogd heeft. Daarmee wil deze gemeente lokale en regionale ondernemers meer kansen bieden.
Wij stellen voor om dit voorbeeld te volgen en ook onze eigen ondernemers die kansen te bieden!
Het Belgisch Nederlands Grensoverleg, BENEGO, ervaren wij als zeer positief en constructief.
Wij Nederlanders kunnen nog veel leren van onze Belgische collega’s!
De bijdrage van onze gemeente voor deelname van de financiering van het dierenasiel voor een bedrag
van 134.251 kan fors verminderd worden. Immers het asiel heeft van externen een grote gift van
€ 300.000 gekregen. In plaats van deze te willen besteden aan extra luxe zou het in deze tijden van
crisis gepast zijn de bijdrages voor de gemeenten te verlagen.
Ook onze gemeente heeft te maken met krimpend aantal inwoners.
Zaak is om te zorgen dat de scholen in ieder dorp vertegenwoordigd blijven evenals de buurthuizen
welke een grote sociale functie hebben.
Het huiskamerproject te Achtmaal is een perfect voorbeeld van hoe belangrijk een buurthuis voor een
dorp is.
4
BEGROTING 2014-2017
Als we het over de begroting hebben dan merken we dat er bij het college eindelijk een omslag is
gemaakt en we nu een bijna werkbare begroting in onze handen hebben.
Echter we hebben grote zorgen over de lagere uitkering uit het gemeentefonds, de tegenvallende
grondverkopen en meerkosten in het sociaal domein. Want de decentralisatie vd zorgtaken (AWBZ,
jeugd) is een grote onzekere factor. Vooral financieel is er nog veel onduidelijk. Hoe gaan wij het beter
doen dan de overheid met veel minder geld. We willen nadrukkelijk vragen om het nieuwe systeem niet
te ingewikkeld te maken maar eenvoudig en duidelijk. 1 persoon, 1 plan en 1 regisseur en eigen
verantwoordelijkheid lijkt ons een goede stap in de richting. Burger kan meer dan wij als bestuur denken.
Denk aan overheid 2.0. Een goede zaak, geloven in de kracht van onze eigen burger!
Ten aanzien van budgetdiscipline hebben we nog wel enkele opmerkingen: We hebben nog steeds sterk
de indruk dat binnen organisatie geschoven wordt met budgetten, dat is niet voldoende inzichtelijk voor
de raad. Overschrijdingen worden nu binnen eigen budget opgevangen en bewaard binnen een afdeling.
Wij stellen voor de overschotten te storten in de pot onvoorzien. Uiteraard beseffen wij zeer goed dat het
voor de ambtenaren moeilijk is om dit steeds maar weer te moeten horen.
Maar willen wij financieel niet verder afglijden, dan zullen we beter op de centen moeten gaan letten.
Ondanks onze roep om nu toch echt te gaan bezuinigen op de organisatie hebben wij nog steeds de
indruk dat formaties gewoon in stand gehouden worden.
Er wordt immers alleen bezuinigd op inhuur derden.
We zouden de dienstverlening meer op peil kunnen brengen door meer zaken zoals vergunningen en
dergelijke via internet te regelen wat kan betekenen dat we minder aan het loket moeten afhandelen.
Het zou tevens ook een bezuiniging kunnen zijn (net als Baarle Nassau)
Versoberen in communicatie via de bode is oké, wij stellen voor dan de tekst niet kleiner te maken maar
de foto’s weg te laten. Belangrijke zaken kunnen best beknopt in de bode gezet worden met een
verwijzing naar de website.
De kosten voor aanpassing van het CLTV terrein is begroot op 350.000. Graag bekijken welke
aanpassingen noodzakelijk zijn. Wat Ondernemend Platteland betreft mag dit een onsje minder!
De centrumvisie voor de molenstraat is weer uitgesteld. Echter de komende 3 jaren is hier meer dan 1.1
miljoen voor begroot. Graag vernemen wij wat hier precies voor gedaan gaat worden. Wij hopen dat dit
weer geen donaties aan allerlei onderzoeken en dure onderzoeksbureaus blijken te zijn.
Het aantal speelplekken worden gereduceerd tot 47. Ondernemend Platteland is hier geen voorstander
van maar wil eerder overwegen om een aantal investeringen in de sportvoorzieningen te faseren. Ook
daar mag de kwaliteit, evenals bij wegen en groenvoorzieningen meer naar basis. Ziet het college daar
mogelijkheden toe? Aan de speelvoorzieningen voor onze kleintjes mogen we niet komen zo vindt
Ondernemend Platteland.
Ook het zwembad blijft voor ons belangrijk. We zijn zeer benieuwd met welk voorstel de wethouder naar
de raad gaat komen.
AFSLUITING
Laten we in deze moeilijke economische tijden denken in de term Overheid 2.0 en samen gaan werken
met onze burgers, maatschappelijke organisaties en het lokale bedrijfsleven. Laten we vooral sturend en
regisserend bezig zijn en onze burgers en ondernemers dienen zoals men van ons verwachten mag.
We zullen goed luisteren naar de inbreng van onze collega partijen, en zullen die ook ondersteunen,
daar waar dat mogelijk is. Voor Ondernemend Platteland is in ieder geval ook heel duidelijk dat we
vanwege de financiële crisis echt het roer om moeten gooien, maar we zien ook dat velen hier dat nog
niet beseffen. We zullen het wel samen, overheid 2.0, moeten realiseren.
Ik dank u voor uw aandacht