Verkiezingsprogramma 2018 Ondernemend Platteland


Ondernemend Platteland is een lokale politieke partij, die niet gebonden is aan het protocol van een landelijke partij. Wij zijn een ondernemende partij die op een duidelijke en weloverwogen manier de juiste keuzes maakt voor al onze ondernemers en inwoners met daarbij gezond boerenverstand als uitgangspunt. De basis voor een goed leefklimaat is een goed draaiend Zunderts bedrijfsleven met het juiste ondernemersklimaat. Zowel voor de agrariër in het buitengebied, maar ook voor de detailhandel, horeca, het bedrijfsleven en het veelvuldige verenigingsleven in onze gemeente. Werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling zijn van essentieel belang om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen. Onze hechte en sociale gemeenschappen in alle kernen verdienen een goed woon-, werk- en leefklimaat. Het bestuur in Zundert vraagt om een partij die dwars door overbodige bureaucratie heen kijkt en de juiste zaken voor de Zundertse inwoners naar boven haalt.

Om te groeien naar de toekomst, voor de volgende generatie!

ONS PROGRAMMA

In onze gemeente zijn onderstaande zaken voor Ondernemend Platteland belangrijke thema’s:

 • De achterstand van het onderhoud van de wegen en de fietspaden wegwerken en de kwaliteit terug op peil brengen.
 • Woningbouw afstemmen op de vraag in de markt voor alle doelgroepen in alle dorpskernen, maar vooral voor onze starters en senioren. Dit geldt ook voor sociale huurwoningen. 
 • In stand houden/ ruimte geven aan bedrijfsontwikkelingen, met als doel de plaatselijke werkgelegenheid te laten groeien. De bedrijventerreinen Beekzicht, Molenzicht en Waterman zijn daarom ook goede ontwikkelingen, mits deze beter gefaciliteerd worden. 
 • Ruimte creëren om uitbreidingsmogelijkheden van lokaal gebonden bedrijven mogelijk te maken.
 • Kwaliteit van het onderwijs voor iedereen in Zundert te waarborgen binnen de huidige financiële mogelijkheden in elke dorpskern. 
 • Dorpskernen de mogelijkheden bieden om voldoende winkels, zorginstellingen en vrijetijdsinvulling zoals horeca, cultuur en vergaderlocaties te ontwikkelen. 
 • Stimuleren en ondersteunen van sociale aspecten van de Zundertse samenleving zoals bijvoorbeeld bloemencorso, Boerendag en niet te vergeten ons sterke verenigingsleven. 
 • De burger van tevoren betrekken bij bepaalde voorstellen. Niet alleen voor “het zicht van het kerkvolk” maar echt met hen in gesprek gaan en wensen ophalen. Luisteren naar de wensen is daarbij heel erg belangrijk. 
 • Het recreatieve karakter van onze gemeente met zijn afwisselend buitengebied en ruime horecaondernemingen ruimschoots benutten. 
 • Binnen ontwikkelingen de goede keuzes maken in het belang van onze inwoners en binnen de financiële mogelijkheden van onze gemeente Zundert.
Vaak zijn het vanzelfsprekende zaken die binnen ons programma te vinden zijn, maar het gaat er juist om dossiers te behandelen met de juiste afwegingen te maken. Wij bedoelen daarmee dat de belangen van inwoners en hun inbreng en aandachtspunten juist worden afgewogen. Natuurlijk zal bij besluiten soms het algemeen belang voor het individuele belang gaan, maar dat we weloverwogen besluiten kunnen en moeten nemen is in onze ogen, in het huidig economisch licht gezien, een must.

OPENBARE RUIMTE

 • De laatste jaren is de conditie van onze wegen erg achteruitgegaan. Hier moet dringend meer in geïnvesteerd worden, zodat de achterstand ingehaald kan worden! In het VGRP staat het kwaliteitsniveau ‘matig’ voor hoofdwegen, bedrijventerreinen én buitengebied. ONPL vindt niveau ‘matig’ niet recht doen aan ons mooie Zundert. Wij vinden dat minimaal niveau ‘goed’ gehanteerd moet worden, voor het onderhoud van bermen, wegen en sloten. 
 • Verkeers belemmerende maatregelen alleen toepassen wanneer noodzaak is aangetoond en praktische invulling aan geven. 
 • Centrum van Zundert (Molenstraat) verblijfs- en winkelvriendelijker maken aan de hand van de centrumvisie. Dit in het belang van de lokale detailhandel. Een snelle afwikkeling van de Molenstraat is dan ook zeer gewenst. Het gevaarlijk zebrapad op het eind van Molenstraat eindelijk aanpakken en op een betere plek plaatsen. 
 • Aandacht voor ontsluiting in verband met bedrijventerrein Beekzicht en verdere ontlasting Molenstraat en Willem Pastoorstraat. Voorbereidingen treffen om in de toekomst van de randweg een rondweg te maken. Te beginnen bij Beekzicht en deze ontsluiten richting Meirseweg. Deze doortrekken naar de A16 zodat het bedrijventerrein meer interesse krijgt van zoekende bedrijven en bestaande Zundertse bedrijven niet naar omliggende gemeentes hoeven te vertrekken. 
 • Ten aanzien van de bedrijventerreinen meer praktisch aandacht geven aan onze Zundertse ondernemer en een meer luisterend oor bieden. Mogelijk maken dat de kavel groottes aangepast kunnen worden, indien een ondernemer dit wenst. De grondprijzen verlagen zou ook een goede optie zijn, want die is voor Zundertse begrippen erg aan de hoge kant. 
 • Bij het opstellen van het GVVP wensen wij te kiezen voor maatwerk. Speciale aandacht voor een eenduidig en veilige inrichting van de parallelwegen van Breda naar Wernhout. 
 • Busroutes grondig bekijken en de bereikbaarheid van onze kernen terug optimaliseren. De geschrapte busroute naar Wernhout bij de provincie terug onder de aandacht brengen. 
 • Onze bestaande fietspaden zijn haast niet te gebruiken door achterstallig onderhoud. Wij vinden dat we eerst de bestaande fietspaden op moeten knappen, voordat er een nieuw fietspad aangelegd wordt, wat je straks ook niet kunt onderhouden.

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

 • Politie duidelijker zichtbaarder in beeld i.v.m. aantal inbraken in bedrijfsgebouwen. 
 • Betere samenwerking tussen politie, justitie, gemeente en de burger met als doel de criminaliteit sneller in de kiem te smoren. 
 • Drugscriminaliteit actief bestrijden. Deze is een groot en realistisch gevaar voor de samenleving. Hierbij niet alleen boerenschuren en boerderijen contoleren maar alle leegstaande panden. Signalen vanuit de omgeving goed oppakken. Politie moet ook in kunnen grijpen, indien er drugscriminaliteit ontdekt wordt. 
 • Zorg dragen dat de criminaliteit van Fort Oranje niet verplaatst naar omliggende campings. 
 • Camera’s plaatsen op plaatsen waar vaak overlast of criminaliteit voorkomt en zo het veiligheidsgevoel vergroten. 
 • De vele buurtpreventieteams en WhatsApp groepen optimaal ondersteunen maar niet professionaliseren, uitgaan van eigen kracht en vrijwilligheid. Een goede samenwerking met politie stimuleren. 
 • Resultaatgerichte aanpak van jeugdzorg en hulpverlening naar probleemgroepen toe. 
 • Handhaving toepassen op een weloverwogen wijze om onnodige kosten te voorkomen. 
 • Structureel meer financiële middelen beschikbaar stellen onder toevoeging van meetbare maatschappelijke doelstellingen.
 • Grensoverschrijdende samenwerking met Belgische buurgemeenten intensiveren. Onderzoeken of Zundert ook gebruik kan maken van de Belgische ambulance en brandweer. Door het besluit afgelopen december, weten we dat de aanrijtijden van de brandweer voor de dorpen Achtmaal, Wernhout en Patersven weer langer gaan worden, omdat deze verplaatst wordt naar de oude politiepost aan de Hofdreef. Wij betreuren dit ten zeerste, ondanks het feit dat de ambulance dan dichterbij komt. Wij vrezen echter dat de ambulance daar niet vaak zal staan en die aanrijtijden dus ook niet verbeterd gaan worden. Omdat deze dorpen tegen de Belgische grens liggen zou daar mogelijk een oplossing kunnen liggen.

ECONOMIE

 

 • Denken in mogelijkheden in plaats van belemmeringen. We dienen voldoende ruimte te bieden om te kunnen blijven ONDERNEMEN. Praktisch meedenken met onze ondernemers en hen niet onnodig op kosten jagen door dure rapporten te eisen. 
 • Voor de Vrijkomende Agrarische Bebouwingen moeten er creatieve en flexibele oplossingen bedacht worden, waarbij kapitaalvernietiging van gebouwen tegengegaan moet worden. ONPL heeft een sterke voorkeur om dicht bij huis te blijven en niet aan het handje van de provincie mee te lopen. 
 • Goede invulling zoeken voor de transitie van de veehouderij. Door snel veranderende regelgeving en een irreële te strakke houding vanuit het rijk en provincie, zijn tal van veehouders onnodig in de problemen geraakt. Voorkomen moet worden dat Zundert zich te veel laat leiden door diverse overheidsberichten en daar waar nodig ook gewoon tegenwicht biedt aan deze overheden. 
 • Onze gemeente heeft het grootste aardbeienareaal van Nederland, namelijk 200 Ha. ONPL vind het belangrijk dat deze zich goed kan blijven handhaven in Zundert en pleit er dan ook voor om deze sector voldoende ruimte te geven. Ook ten aanzien van de door hun gebruikte hulpmiddelen als foliekassen, containervelden en stellingen. Voor teelt ondersteunende voorzieningen voldoende ruimte behouden. 
 • Een gelijke opmerking willen we in deze plaatsen voor de boomteeltsector. ONPL vindt het belangrijk dat deze ook voldoende mogelijkheden kan behouden, ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling. Meewerken aan vergroting van de bouwblokken indien gewenst, is wat ons betreft een must. 
 • Een ander punt waar snel duidelijkheid over moet komen is de werkelijke en concrete invulling van Treeport. Het stoort ONPL dat duidelijkheid lang uitblijft ten aanzien van de beloofde invulling. We hebben veel geld verloren zien gaan aan dure bureaus en onderzoeken, terwijl onze boomkwekers nog te weinig geholpen zijn. Met name ten aanzien van hun afzetgebeuren waarvoor Treeport uiteindelijk opgericht is. 
 • Huisvesting van seizoenarbeiders op agrarische bedrijven blijven stimuleren door met goede voorzieningen en goede afspraken overlast voorkomen kan worden. 
 • Wanneer aanbesteding vanuit onze gemeente aan de orde is, dan onze lokale ondernemers met voorkeur behandelen en een kans geven om uitvoerende werkzaamheden te verrichten.
 • MKB-bedrijven en ZZP’ers optimaal faciliteren en mogelijkheden creëren indien zij die nodig hebben om hun bedrijf goed uit te kunnen voeren. 
 • Zorgen voor een divers winkelaanbod. Gemeente zou samen met ondernemers de langdurige leegstand van de winkelpanden aan kunnen pakken, bijvoorbeeld door middel van projecten met startende ondernemers. Gemeente moet ruimte creëren voor diegene die kansen zien.  
 • Ondernemerschap stimuleren. Minder regels/controles en meer flexibiliteit en vrijheid aan ondernemers geven. 
 • Verenigingen zoals bedrijvenkring Zundert, OZC, ROV Rijsbergen enzovoort zijn de eerste bronnen van inkomsten voor Zundert en dragen bij tot een betere economische, maar ook aan de sociale ontwikkeling. Zoals reeds beschreven onder het kopje economie benadrukken wij dat een goed gezond ondernemersklimaat, met goede vestigingsmogelijkheden en juiste prioriteiten op economisch gebied nog immer beter ingevuld kunnen worden. 
 • Goede internetverbindingen zijn in deze tijd erg belangrijk in de bedrijfsvoering. Ook voor onze vele ondernemers in het buitengebied. Wij willen deze dan ook grondig optimaliseren.

MAATSCHAPPIJ EN ONDERWIJS

 

 • Speciale aandacht is er nodig voor de 3 decentralisaties: Jeugd, werk en zorg. Vanuit de landelijke overheid zijn deze taken bij de gemeente terecht gekomen. Voor de WMO ontving de gemeente Zundert in haar eerste jaar het eindcijfer 6,7. ONPL heeft aangegeven daar niet tevreden mee te zijn en te willen gaan voor een 8+. De vraag kan gesteld worden of de benodigde zorg dan wel geleverd is voor met name onze kwetsbaardere burger. De positief overgebleven gelden hadden bij kunnen dragen aan het leveren van kwalitatief betere zorg of het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. ONPL vind gelijke monniken, gelijke kappen heel belangrijk. Het ‘gedoe’ afgelopen jaar met de dienstencheques en de ongelijke behandeling van cliënten, die wel of geen bezwaar gemaakt hadden, willen we niet meer herhaald zien. Dienstverlening, voorzieningenbeleid, zorg en welzijn (WMO) op een goede manier invullen, met de juiste balans tussen financiën en service naar de burger toe. Inlevend vermogen is wat Ondernemend Platteland betreft heel belangrijk voor de mensen van het WMO-loket en de medewerkers van het Werkplein Hart van West-Brabant. 
 • Meer zorg dragen voor mantelzorgers. Onze inwoners staan er immers om bekend dat zij pas laat aan de bel trekken als ze hulp nodig hebben. Daarom is het heel erg belangrijk dat zij een goed aanspreekpunt hebben en er goed naar hen geluisterd wordt om hen optimaal te kunnen ondersteunen. De aanwezigheid van de ombudsman moet beter met hen gecommuniceerd worden. 
 • Het ‘huiskamerproject’ en het project ‘samen eten’ zoals in Achtmaal plaats vindt koesteren en deze verder uitbreiden naar de andere kernen zodat mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en eenzaamheid tegengegaan wordt. 
 • Kwaliteit van onderwijs voor iedereen in Zundert moet gewaarborgd blijven. Rijsbergen, Achtmaal en Wernhout hebben goede huisvesting. Zundert en Klein-Zundert zijn dringend aan een opknapbeurt toe. Goed onderwijs hangt niet af van de leeftijd van een gebouw zo vinden wij, maar het klimaat in de gebouwen moet wel optimaal zijn. Ons streven is om in alle kernen de huidige onderwijslocaties te behouden, omdat de nabijheid van een school een belangrijk onderdeel is van de leefbaarheid in een kern. Wanneer dit ten koste gaat van goed onderwijs of praktisch niet meer betaalbaar en/of haalbaar is moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden.

SPORT EN EVENEMENTEN 

 

 • Samen met sportverenigingen een stimulerende en aanjagende rol creëren om sport in de samenleving te promoten. Hoe meer mensen immers sporten, hoe betaalbaarder en plezieriger het voor iedereen wordt. 
 • Sinds kort kunnen kinderen via ‘Sjors Sportief’ op een laagdrempelige manier kennismaken met een grote verscheidenheid aan sportieve activiteiten, zonder meteen lid te hoeven worden. Het geeft ieder kind de kans om zich te oriënteren op diverse takken van sport en stimuleert kinderen om structureel aan de activiteiten deel te nemen. ONPL ondersteunt dit initiatief van harte. 
 • De huren van de sportaccommodaties voorlopig niet verhogen en zo snel mogelijk de 0- meting aan de gemeenteraad presenteren. Bij het privatiseren van de gemeentelijke sportaccommodaties goed luisteren en communiceren met de verenigingen en duidelijkheid geven aan de verenigingen over de hoogte van het subsidiebeleid. Ook onze schietverenigingen verdienen het om opgenomen te worden in het subsidiebeleid. 
 • Ten aanzien van evenementen is het belangrijk dat hier praktischer mee om wordt gegaan. Dan hebben we het over de benodigde medewerking en regelgeving en daar waar het kan zouden we soepeler moeten zijn en ons niet mogen laten lijden door angst. Evenementen zijn en blijven zeer belangrijk voor de sociale beleving van onze inwoners.

ONZE KERNEN

 

 • Op pijl houden van essentiële voorzieningen zoals winkels, scholen, welzijns- en zorgfaciliteiten zodat inwoners in hun dagelijkse behoeften voorzien worden. 
 • In samenspraak met wijk- en dorpsraden voldoende praktische maatregelen ontwikkelen om de leefbaarheid op peil te houden. Hart van Wernhout en MFA Achtmaal zijn daar goede voorbeelden van. 
 • Zorgen voor voldoende sociale voorzieningen in de kleine kernen, met name voor de oudere en zwakkere medemens die vaak afhankelijk is van lokale voorzieningen 
 • Stimuleren en faciliteren van het verenigingsleven in de kleine kernen en hen geen onmogelijke regels opleggen. 
 • Ontwikkelingsruimte voor het lokale midden en klein bedrijf in de kleine kernen creëren.

 

BURGERPARTICIPATIE

 

 • De communicatie met onze inwoners is heel belangrijk. Hier is vanuit de gemeente nog een hele slag te slaan. Hiervoor hoeven echter geen uitgebreide plannen of onderzoeken gedaan te worden. ONPL is van mening dat gewoon doen, praten én luisteren naar onze inwoners en ondernemers het beste resultaat geeft. Om bewoners goed te betrekken is het van belang het perspectief van bewoners als startpunt te nemen. Daarbij gaat het om de drie B’s:
   - Belevingswereld: om bewoners dicht bij huis te bereiken is inzicht nodig in hun belevingswereld en in de netwerken van waaruit bewoners opereren;
  - Bereiken: vanuit dat inzicht kan verbinding gemaakt worden met personen en organisaties die een brugfunctie vervullen;
  - Betrekken: bewoners laten zien dat hun bijdrage van wezenlijk belang is voor verbetering van de kern of wijk, maar ook voor hun persoonlijke ontwikkeling

 

BESTUUR EN DIENSTVERLENING

 

 • Een gemeentebestuur dat belang van burger boven eigen identiteit zet, waardoor een goede samenwerking ontstaat tussen medewerkers en bestuurders. Meer betrokken, meer open en transparant, en meer samen met onze inwoners. Gebruik maken van de eigen kracht van onze inwoners. 
 • Afstand tussen ons bestuur en burger moet kleiner worden en er moet meer geluisterd en meegedacht worden met de Zundertse inwoners.
 • Beperken van regelgeving en onnodige bureaucratie.
 • Initiatieven vanuit de bevolking positief benaderen en oplossingsgericht meedenken.
 • Gemeenteraad moet niet te krampachtig denken vanuit bepaalde problematiek, maar zich meer ten dienste van de Zundertse samenleving stellen.
 • Samenwerking met andere gemeenten wanneer men elkaar kan versterken. Vaak is hier een kostenreductie te halen. Wel dienen we scherp op te letten dat de overschrijdingen van budgetten geen structureel karakter krijgen.

 

MILIEU, NATUUR EN RECREATIE

 

 • Duurzame energie initiatieven zoals zonneweides willen we ondersteunen, promoten en faciliteren. Het college dient de resultaten van deze geleverde inspanningen periodiek te presenteren aan Raad en Ronde. 
 • Het recreatieve karakter van onze gemeente Zundert is onlosmakelijk verbonden met de natuurgebieden rondom Zundert, zoals de Pannehoef en de Buissche Heide. Behoud van de natuurwaarden in deze gebieden is dan ook belangrijk. Wij vinden dan ook goed onderhoud van bestaande natuur belangrijker dan uitbreiding van natuur. 
 • Ook het openbaar groen in de dorpskernen van Zundert moet goed onderhouden worden. Het mooie buitengebied en een goed verzorgd openbaar groen in de kernen zorgen voor een goede uitstraling van onze boomkwekerij gemeente. De rotondes liggen er slordig bij en verdienen extra aandacht. Wij zijn dan ook verheugd dat een Zundertse ondernemer de opdracht heeft gekregen deze onder handen te nemen zodat de rotondes voor boomkwekerijgemeente Zundert als een visitekaartje kan gaan werken. 
 • Het afval uit onze gemeente dient ook zo duurzaam mogelijk verwerkt te worden. De goed ingerichte milieustraat draagt daar ook zijn steentje aan bij. Ideaal zou het plaatselijk verwerken van groenafval tot compost zijn. Het geeft de minste vervoersbewegingen en het meeste nut. De samenwerking op dit gebied met Breda zullen we scherp in de gaten houden of dit de beloofde besparing oplevert. Compostering zoveel mogelijk plaats laten vinden in de eigen GROENE-gemeente. Uitgaan van de kringloopgedachte.

 

FINANCIËN

 

 • De matige financiële situatie van onze gemeente versterken. Dit kan alleen maar wanneer op verantwoorde wijze initiatieven worden ontwikkeld. 
 • Werkprocessen meer naar praktisch werken sturen en minder geld, tijd en energie in het schrijven van dure beleidsstukken en notities steken. 
 • Meer opkomen voor de plaatselijke burger en/of ondernemer, in plaats van klakkeloos overnemen van beleid vanuit provincie en overheid. 
 • Nodige investeringen uitvoeren, maar ook keuzes durven maken met als doel de financiële huishouding op orde te houden. 
 • Lokale lasten zoals de OZB niet laten stijgen. Efficiënter werken als gemeente alleen of in regioverband is de beste uitgangssituatie. Meer geld is niet altijd beter bestuur, beheer of management. Het is meer de juiste man op de juiste plaats.

Kunt u zich vinden in onze standpunten? Stem dan 21 maart op lijst 5: Ondernemend Platteland. Om te groeien naar de toekomst, voor de volgende generatie.