Verkiezingsprogramma 2014-2018 Ondernemend Platteland

Van Agrarisch Belang naar Ondernemend Platteland. 

Tijd voor verandering.

 

Ondernemend Platteland is een partij die al vele jaren zich inzet voor onze  ondernemers en burgers in de Zundertse gemeentepolitiek. Al vele jaren aktief als de partij; Agrarisch Belang, met als doelstelling op te komen voor de belangen van de agrarische ondernemers uit Zundert. Al jaren  komen wij niet alleen voor deze doelgroep op, maar voor alle ondernemers en inwoners uit onze gemeente Zundert. Tijd voor een naamsverandering die beter aangeeft waar wij voor staan. Een ondernemende partij die op een duidelijke en weloverwogen manier de juiste keuzes maakt voor al onze ondernemers en inwoners met daarbij zijn agrarische achtergrond als basis voor een doorgroei naar een sterke lokale partij. 

De basis voor een goed leefklimaat is een goed draaiend Zunderts bedrijfsleven met het juiste ondernemersklimaat, voor de agrarier in het buitengebied, maar ook voor de detailhandel, horeca en  het bedrijfsleven in onze gemeente. Werkgelegenheid en bedrijfsontwikkeling zijn in deze moeilijke tijd van essentieel belang om de leefbaarheid in de kernen te waarborgen. Onze hechte en sociale gemeenschappen  in alle kernen verdienen  een goed woon, werk en leefklimaat. 

Het bestuur in Zundert vraagt om een partij die dwars door overbodige bureaucratie heen kijkt en de juiste zaken voor de Zundertse inwoners naar boven haalt. De identiteit van Zundert mag niet de dupe worden van een onduidelijk gemeentebestuur.

Ons programma

In onze gemeente zijn onderstaande zaken voor Ondernemend Platteland belangrijke thema`s.

 • woningbouw afgestemd op de vraag in de markt voor alle doelgroepen in alle dorpskernen        Denk daarbij ook de starters,die het moeilijk hebben om een woning te realiseren
 • in stand houden en ruimte geven aan bedrijfsontwikkelingen met als doel de plaatselijke werkgelegenheid in stand te houden en te laten groeien. De bedrijventereinen Beekzicht en Waterman zijn daarom ook goede ontwikkelingen.
 • kwaliteit van het onderwijs voor iedereen in Zundert te waarborgen binnen de huidige financiele mogelijkheden.De noodzakelijke vervanging van de basisschool in Rijsbergen is binnenkort ook gelukkig een feit
 • dorpskernen die de mogelijkheden bieden voor voldoende winkels, zorginstellingen en vrijetijdsinvulling zoals horeca, cultuur en vergaderlocaties.
 • stimuleren en ondersteunen van sociale aspecten van de Zundertse samenleving zoals bijvoorbeeld bloemencorso, boerendag en ons sterke  vereningsleven.
 • het recreatieve karakter van onze gemeente met zijn afwisselend buitengebied en ruime horeca ondernemingen ruimschoots benutten
 • binnen ontwikkelingen de goede keuze`s maken in het belang van onze inwoners en binnen de financiele mogelijkheden van onze gemeente Zundert.

Vaak zijn het vanzelfsprekende zaken die binnen ons programma te vinden zijn, maar het gaat er juist om dossiers te behandelen met de juiste afwegingen te maken. Wij bedoelen daarmee dat de belangen van  inwoners en hun inbreng en aandachtspunten juist  worden afgewogen. Natuurlijk zal bij besluiten soms het algemeen belang voor het individuele belang gaan, maar dat we weloverwogen besluiten kunnen en moeten nemen is in onze ogen in het huidig economisch licht gezien een must. 

LEEFBAARHEID KLEINE KERNEN

 • In samenspraak met wijk- en dorpsraden voldoende praktische maatregelen ontwikkelen om leefbaarheid op peil te houden. Hart van Wernhout en MFA Achtmaal zijn daar goede voorbeelden van.
 • Zorgen voor voldoende sociale voorzieningen in de kleine kernen m.n. voor de oudere/zwakkere medemens die vaak afhankelijk is van lokale voorzieningen
 • Stimuleren en faciliteren van het verenigingsleven in de kleine kernen
 • Ontwikkelingsruimte voor het lokale midden en klein bedrijf in de kleine kernen creeren

 

OPENBARE RUIMTE

 • Tempo ontwikkelen Noordelijke Randweg versnellen
 • Centrum van Zundert(Molenstraat) verblijfs- en  winkelvriendelijker maken aan de hand van de centrumvisie. Dit in het belang van de lokale detailhandel.
 • Aandacht vragen voor zuidelijke ontsluiting in verband met bedrijventerrein Beekzicht en verdere ontlasting Molenstraat. Op dit moment is dit nog niet haalbaar/betaalbaar maar naar de toekomst toe moet er een oplossing komen.
 • Niveau van onderhoud van bermen,wegen en sloten in het buitengebied op peil houden
 • Verkeersbelemmerende maatregelen toepassen alleen wanneer noodzaak is aangetoond en praktische invulling aan geven.

 

MAATSCHAPPIJ

 • Zorgen om de 3 decentralisaties, jeugd, werk en zorg .Vanuit de landelijke overheid komen deze taken bij onze gemeente Zundert terecht. Er is nog teveel onduidelijkheid rondom wat op ons afkomt.
 • Raad zal meer keuze`s moeten maken op gebied van onderwijs,subsidiebeleid en accomodatiebeleid .Houden we alles in stand en bezuinigen we overal wat of gaan we accomodaties efficiënter of misschien wel niet meer gebruiken.   
 • Dienstverlening, voorzieningenbeleid , zorg en welzijn(WMO) op die manier invullen met de juiste balans tussen financien en service naar de burger toe

VEILIGHEID EN OPENBARE ORDE

 • Stimuleren van buurtpreventie ivm stijgend aantal inbraken in de gemeente Zundert
 • Betere samenwerking tussen politie,justitie,gemeente en de burger met als doel de criminaliteit sneller in de kiem te smoren
 • Resultaatgerichte aanpak van jeugdzorg en hulpverlening naar probleemgroepen toe
 • Handhaving toepassen op een weloverwogen wijze om onnodige kosten te voorkomen

FINANCIEN

 • De sterk verslechterde financiële situatie van onze gemeente moet weer gezond worden . Dit kan alleen maar wanneer op verantwoorde wijze initiatieven worden ontwikkeld.
 • Werkprocessen meer naar praktisch werken sturen en minder geld,tijd en energie in dure beleidsstukken en notities steken
 • Meer opkomen voor de plaatselijke burger en/of ondernemer in plaats van vaak klakkeloos overnemen  van beleid vanuit provincie en overheid.
 • Nodige investeringen uitvoeren,maar ook keuze`s durven maken met als doel de financiele huishouding weer in orde maken.

 

BESTUUR

 • Een gemeentebestuur dat belang van burger boven eigen identiteit zet en waardoor een goede samenwerking ontstaat tussen medewerkers en bestuurders. Meer betrokken, meer open en transparant en meer samen met onze inwoners. Gebruik maken van de eigen kracht van onze inwoners.
 • Afstand tussen ons bestuur en burger moet kleiner worden en er moet meer geluisterd en meegedacht worden met de Zundertse inwoners.
 • Berperken van regelgeving en onnodige bureaucratie.
 • Initiatieven vanuit de bevolking  positief benaderen en oplossingsgericht meedenken.
 • Gemeenteraad moet niet te krampachtig denken vanuit bepaalde problematiek,maar meer zich ten dienste van de Zundertse samenleving stellen.
 • Samenwerking met andere gemeenten wanneer men elkaar kan versterken. Vaak is hier een kostenreductie te halen.

 

ECONOMIE

 • Het kader waarbinnen onze Zundertse ondernemers hun bedrijf uitvoeren zo gunstig mogelijk te laten zijn. Zo praktisch mogelijk met onze ondernemers meedenken en er geen onnodige,overbodige en kostbare regelgeving op af sturen.
 • Wanneer aanbesteding vanuit onze gemeente Zundert  een rol speelt de lokale ondernemers met voorkeur behandelen en een kans geven om uitvoerende werkzaamheden te mogen verrrichten.

 

NATUUR EN MILIEU

 • Het recreatieve karakter van onze gemeente Zundert is onlosmakelijk verbonden met de natuurgebieden rondom Zundert, zoals de Pannehoef en de Buissche Heide. Behoud van de natuurwaarden in deze gebieden is dan ook belangrijk. Wij vinden dan ook goed onderhoud van bestaande natuur belangrijker dan uitbreiding van natuur.
 • Ook het openbaar groen in de dorpskernen van Zundert moet goed onderhouden worden. Het mooie buitengebied en een goed verzorgd openbaar groen in de kernen zorgen voor een goede uitstraling van onze gemeente.
 • Het afval uit onze gemeente dient ook zo duurzaam mogelijk verwerkt te worden. De goed ingerichte milieustraat daagt daar ook zijn steentje aan bij. Ideaal zou het plaatselijk verwerken van groenafval tot compost zijn. Het geeft de minste vervoersbewegingen en het meeste nut.